ഉപ ദേവാലയങ്ങള്‍

പ്രധാന ദേവത :

 sreekovil

ഗണപതി

 

ബാലക ശാസ്താവ്

shastha

ആന മറുത

marutha

വസൂരിമാല

നാഗദൈവങ്ങള്‍

മൂലസ്ഥാനം

moolasthaanam

കാടിയാതി മൂര്‍ത്തി

വഴിപാടുകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ബുക്ക്‌ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉടന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതാണ്!